Rozwód z wyłącznej winy małżonka
16.02.2022
rozwód z wyłącznej winy małżonka

Niniejszy wpis stanowi kontynuację cyklu artykułów dotyczących rozwodu. Dowiesz się z niego, w  jakich sytuacjach sąd może orzec rozwód z wyłącznej winy małżonka.

Nazywam się Paula Miszczak i jestem adwokatem. W swojej pracy zajmuję się w przeważającej części prawem rodzinnym i chcę się z Tobą podzielić odrobiną wiedzy w tym zakresie.

Zapraszam Cię do lektury wpisu.

Zdaję sobie sprawę, że niekiedy nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania rozwodowego w sposób ugodowy. Często klienci pozostają w tak ogromnym poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości, że kwestią honoru pozostaje, aby rozwód został orzeczony z winy drugiego małżonka. Z mojego doświadczenia wynika, że w takiej batalii sądowej, przesiąkniętej emocjami, pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest nieoceniona.

Punktem wyjścia do dalszych rozważań będzie art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

adwokat Siedlce

WINĘ TRZEBA UDOWODNIĆ!

Pamiętaj, że wnosząc o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka powinieneś dysponować solidnym materiałem dowodowym (świadkowie, wiadomości, nagrania). Musisz liczyć się z tym, że to nie będzie łatwe przeżycie, bowiem taki rozwód wiąże się z ujawnianiem przed sądem wszystkich doznanych krzywd.

CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ?

Musisz mieć na uwadze, że chcąc zgromadzić materiał dowodowy do sprawy, włamiesz się do komputera czy telefonu zabezpieczonego hasłem, należącego do małżonka, POPEŁNIASZ PRZESTĘPSTWO.

Zgodnie z art. 267 § 1 kodeksu karnego: kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ściganie takiego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Wracając do tematyki rozwodowej, rozkład pożycia jest zjawiskiem narastającym w czasie i zdeterminowanym wieloma przyczynami, które możemy podzielić na zawinione i niezawinione.

Punktem wyjścia do stwierdzenia winy za rozkład pożycia jest ocena, czy dany małżonek sprzeniewierzył się obowiązkom na niego nałożonym, chodzi tu o następujące obowiązki:

  • wspólne pożycie

W katalogu zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego mieści się także odmowa jednego z małżonków utrzymywania współżycia fizycznego. (wyrok SN z 28 stycznia 1999 r., III CKN 137/98, niepubl.)

  • wzajemna pomoc
  • wierność
  • współdziałanie dla dobra rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli

Przykłady najczęściej pojawiających się zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego:

ZDRADA MAŁŻONKA

– pamiętaj, że brak jest możliwości obciążenia małżonka winą, na podstawie zdrady do której doszło przed laty, a która została mu przebaczona i małżonkowie kontynuowali wspólne pożycie

– naruszeniem wierności małżeńskiej jest nie tylko zdrada polegająca a cudzołóstwie, ale także zachowanie małżonka wobec osoby trzeciej, które może stwarzać pozory zdrady i wykracza poza granice norm przyjętych moralnie;

adwokat Siedlce

– przesłanką zawiniona może mieć miejsce, nawet gdy do zdrady doszło za zgodą drugiego małżonka, bowiem obowiązek wierności nie podlega dyspozycji małżonka, zachowanie wierności małżeńskiej należy do istoty małżeństwa

AGRESJA

– jako przykład możemy wskazać tu zachowania jak: ciężkie pobicie, zniewaga słowna, fizyczna, groźby, znęcanie się fizyczne, psychiczne, należy pamiętać, iż czyny te stanowią również przestępstwa

RELACJE Z RODZINĄ

– w orzecznictwie wskazuje się tu na np. nadmierną opiekę nad wnukami z równoczesnym zaniedbywaniem swojego małżonka, czy też niewłaściwe zachowanie wobec członka rodziny małżonka (np. pobicie, znieważenie)

NIERÓBSTWO

– chodzi tu np. o notoryczne zaniedbywanie dzieci, połączone z bezczynnym trybem życia, niepodejmowanie pracy zarobkowej mimo możliwości oraz nakłanianiu do tego drugiego małżonka

OPUSZCZENIE MAŁŻONKA

– nie będzie jednak stanowić zawinionej przesłanki rozwodu opuszczenie małżonka przez wzgląd na słuszne przyczyny np. w poczuciu zagrożenia

Stwierdzenie winy rozkładu pożycia stanowi podstawę do przyjęcia, że do rozwodu doszło w wyniku bezprawnych lub niezgodnych z zasadami moralnymi zachowań małżonka winnego. Jest to wyraz moralnej oceny zachowania się małżonka, która ma konsekwencje prawne. Podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu.

Zachowania mające miejsce po powstaniu i utrwaleniu rozkładu pożycia nie mają wpływu na rozkład, skoro jest on już zupełny i trwały.

 

W razie pytań, zachęcam do kontaktu. 

Adwokat Paula Miszczak

 

 

Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi wpisami o tematyce rozwodowej:

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Czy warto mediować w sprawie rozwodowej?

Jak szybko się rozwieść?

 

 

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu