Alimenty na dziecko- od czego zależy ich wysokość?
03.03.2022
alimenty

Głównym impasem, jaki pojawia się podczas prowadzenia sprawy o alimenty, pozostaje ich wysokość. Strony często nie mają świadomości od czego zależy kwota dochodzonych alimentów, każda z nich szacuje ją na podstawie swoich własnych przekonań. Warto jednak wiedzieć, jak sytuacja przedstawia się od strony prawnej. 

Nazywam się Paula Miszczak, jako adwokat zajmuję się prawem rodzinnym.

Zapraszam na pierwszy artykuł otwierający cykl wpisów dotyczących roszczeń alimentacyjnych. Znajdziesz w nim odpowiedź na pytanie od czego zależy wysokość alimentów dochodzonych na dziecko.

Zgodnie z artykułem 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od:

1)     Usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego

2)    Możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego

Między wymienionymi przesłankami występuje ścisła zależność. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

USPRAWIEDLIWIONE POTRZEBY DZIECKA

W jaki sposób można zaspokoić usprawiedliwione potrzeby?

– w formie świadczenia pieniężnego

– w naturze- polega to na osobistych staraniach, w całości lub w części, o utrzymanie lub o wychowanie małoletniego

Wysokość świadczeń alimentacyjnych uwarunkowana jest:

-kosztami utrzymania jak np. wyżywienie, mieszkanie, odzież, leczenie

-kosztami wychowania jak np. pielęgnacja, opieka, dbałość o fizyczny i intelektualny rozwój

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być zaspokajane przez rodziców wyznacza nam art. 96 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przy ocenie, które z potrzeb są usprawiedliwione, bierze się pod uwagę ich charakter i rodzaj. Wyjście poza standardowe potrzeby dziecka zależy już od jego osobistych cech oraz od zamożności i przyjętego modelu konsumpcji w danej rodzinie. Usprawiedliwione potrzeby ocenia się je na podstawie m. in. wieku dziecka, miejsca pobytu, środowiska.

Co istotne, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, niezależenie czy żyją wspólnie czy oddzielnie, co oznacza że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE I MAJĄTKOWE ZOBOWIĄZANEGO

Chodzi tu, nie tylko o zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także te, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki, stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Stąd jeżeli zobowiązany będzie wykazywał niskie dochody, nieadekwatne do jego wykształcenia i możliwości zarobkowych, wówczas sąd będzie brał pod uwagę nie faktycznie niskie jego aktualne zarobki, tylko jego możliwości, czyli fakt, że może zarabiać więcej, tak aby zaspokojone było usprawiedliwione potrzeby dziecka.  Rodzic, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny wobec swoich dzieci powinien w pełni wykorzystywać swoje siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb swoich dzieci. 

Ocena możliwości zarobkowych i majątkowych musi uwzględniać również realia społeczno- gospodarcze.

Często klienci pytają mnie, czy zadłużenie które posiadają przekłada się na wysokość alimentów.

Odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście… to zależy!

Zależy to od tego kiedy powstało owo zadłużenie, czy w czasie istniejącego zobowiązania do alimentów, czy podczas gdy uprawniony znajdował się w niedostatku. Okoliczność taka jest oceniana każdorazowo, zależnie od pozostałych czynników w sprawie.

alimenty

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.

Adwokat Paula Miszczak

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu