WYROK ROZWODOWY- co w nim znajdziemy?
05.02.2022
wyrok rozwodowy

Wyrok rozwodowy- co w nim znajdziemy?

Często klienci pytają mnie, co właściwie mogą uzyskać podczas rozwodu. Niniejszy wpis stanowi odpowiedź na wątpliwości pojawiające się w tej materii.

Ja nazywam się Paula Miszczak i jako adwokat zajmuję się sprawami o rozwód. Serdecznie zapraszam Cię do dalszej lektury. 

Zanim wskażę Ci konkretne elementy, które zawiera wyrok rozwodowych, na wstępie nadmienię kilka kwestii o charakterze ogólnym:

  • Wyrok orzekający rozwód ma charakter konstytutywny i jest skuteczny wobec osób trzecich (erga omnes), przekładając „z polskiego na nasze”, oznacza to, że jest to orzeczenie, które zmienia stosunek materialnoprawny, kształtuje go. (Odmiennie niż przy wyroku o charakterze deklaratywnym, który jedynie potwierdza określony stan prawny).
  •  Niedopuszczalne jest wydanie wyroku wstępnego lub częściowego w sprawie rozwodowej.
  •  Zasadą jest, że w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o całokształcie spraw związanych z funkcjonowaniem rodziny po rozwodzie.

rozwód

O czym orzeknie sąd w wyroku orzekającym rozwód?

OBLIGATORYJNIE Z URZĘDU:

Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

-Sąd w punkcie I wyroku orzeknie, że rozwiązuje małżeństwo przez rozwód.

Wina rozkładu pożycia

-Zgodnie z art. 57 § 1 k.r.o. w wyroku rozwodowym sąd, rozwiązując małżeństwo przez rozwód, orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba, że małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania orzeczenia o winie, ze skutkiem jak gdyby żaden z nich winy nie ponosił.

O rozstrzygnięciu o winie przeczytasz więcej we wpisie: „Rozwód z wyłącznej winy małżonka”

Władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków

-Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. w wyroku orzekającym rozwód sąd musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków.

-Sąd może orzec o władzy rodzicielskiej w ten sposób, że  pozostawi władzę rodzicielską obojgu rodzicom albo powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, przy jednoczesnym ograniczeniem jej drugiemu małżonkowi do określonych obowiązków i praw, w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

-Jeżeli okoliczności sprawy będą przemawiać za takim rozwiązaniem, w wyroku rozwodowym sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Kontakty rodziców z dzieckiem

-Zgodnie z art. 113 § 1 k.r.o. rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, niezależnie od władzy rodzicielskiej.

-Sąd uwzględni pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodnie z dobrem dziecka.

(więcej o porozumieniu rodzicielskim przeczytasz w artykule „jak szybko się rozwieść).

-Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Wysokość, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka

-W wyroku rozwodowym sąd orzeknie w jakiej wysokości i kto obowiązany jest do ponoszenia alimentów, określi kwotę, a także termin oraz sposób ich płatności.

-Warto pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sposób korzystania z mieszkania

-Przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie.

-Sąd będzie miał tutaj na uwadze głównie potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Koszty postępowania rozwodowego

NA ŻĄDANIE JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

Eksmisja małżonka

-W wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swoim zachowaniem rażąco uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Alimenty na rzecz drugiego małżonka

-Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka.

Podział majątku wspólnego

-Na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego postępowania nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

NA ZGODNY WNIOSEK STRON

Podział wspólnego mieszkania

-Jeżeli jest to możliwe, a także jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje zwłoki w postępowaniu.

Przyznanie mieszkania jednemu z małżonków

-Jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczania lokalu zamiennego, o ile jest to możliwe.

 

Odpowiedź na pytanie jak sprawnie uzyskać rozwód, znajdziesz we wpisie: „jak szybko się rozwieść” Zachęcam do lektury.

W razie wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji i zachęcam do kontaktu. 

Adwokat Paula Miszczak

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu